- Ska den svenska skolan förbättras så är det lärare, rektorer och elever som måste göra jobbet. Det är min övertygelse att de förslag vi nu presenterar kommer att ge bättre förutsättningar för en stärkt tillit och ett uthålligt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus, säger Skolkommissionens ordförande Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Vad gäller lärarutbildningarna bedömer kommissionen att tilldelningen av ekonomiska resurser till utbildningarna bör ses över, liksom även kompetensförsörjningen för utbildningarna samt forskningsanknytningen. Ökade ekonomiska resurser, menar kommissionen, möjliggör att den undervisningstid som erbjuds lärarstudenterna motsvarar det behov som finns av metodiklektioner, tillämpningsövningar av olika slag, praktisk träning och möjligheter till reflektion över erfarenheter från de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. Därutöver, menar kommissionen, är det angeläget att vidta åtgärder för att stärka rekryteringen av lärarstudenter, vad avser antalet sökande till utbildningarna liksom insatser som syftar till att studenterna ska ha bättre förkunskaper.

Statlig styrning av skolans finansiering

Skolkommissionen förordar en starkare statlig styrning av skolans finansiering för att uppnå kvalitet och likvärdighet. Kommissionen arbetar inför slutbetänkandet med två alternativa modeller; dels en nationellt bestämd resursfördelningsmodell som utifrån elevsammansättningen anger en lägsta nivå för varje kommuns resurstilldelning för undervisning och elevhälsa, dels ett nytt sektorsbidrag för skolan. Modellerna innebär också att elevernas socioekonomiska bakgrund får större betydelse för kommunernas ersättning till de fristående skolorna.

Starkare statligt stöd

Kommissionen anser att staten måste bli mycket mer aktiv i sitt stöd och även underlätta och stimulera samarbete mellan skolhuvudmän och skolor. Detta statliga stöd bör ske på regional nivå och i nära samverkan med lärosätena inom regionen. Viktiga områden är stöd till systematiskt kvalitetsarbete, regional kompetensförsörjning, stöd till skolutveckling samt erfarenhetsutbyte, menar kommissionen.

Insatser för lärares kompetensförsörjning

Kommissionen förordar inrättandet av professionsprogram för lärare och rektorer. Inom ramen för programmet föreslås att ett antal kvalifikationsnivåer etableras som utgör tydliga utvecklingssteg och karriärmöjligheter för lärare. För att nyexaminerade lärare ska kunna utveckla sin yrkesskicklighet föreslår kommissionen att de får ett systematiskt stöd i början av sin yrkesverksamhet av kvalificerade erfarna lärare.

Stärkt likvärdighet

Kommissionen anser att åtgärder bör vidtas för att bryta skolsegregationen och förena skolvalssystemet med stärkt likvärdighet. Regelverket för placering vid skolenhet föreslås ses över. Kommissionen överväger även förslag om ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever och vårdnadshavare. Kommissionen överväger också en bestämmelse om att huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter och klasser har en så bred social sammansättning av elever som möjligt.

Skolkommissionens konkreta förslag presenteras i januari 2017.

 

Delbetänkandet "Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet", SOU 2016:38.