Stockholms universitet har sedan hösten 2010 bedrivit verksamhet med särskilt utvalda övningsskolor för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. I dag sker samverkan med elva övningsskolor på förskole-, grundskole- och gymnasienivå. Syftet med att lägga lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning vid övningsskolor är att höja kvaliteten i lärarutbildningen med bättre handledning och uppföljning och på så sätt stärka studenterna i deras yrkesutveckling.

– Vi har mycket positiva erfarenheter av försöket med övningsskolor. Samarbetet mellan universitetets ämnesdidaktiska lärare och handledarna på övningsskolorna skapar goda förutsättningar för ständig integrering av teori och praktik i undervisningen. Även övningsskolorna själva drar nytta av verksamheten då den innebär en viktig kompetensutveckling för lärarna, säger Hans Adolfsson, prorektor och övergripande ansvarig för lärarutbildningarna.

Ansökan om att delta i Stockholms universitets utökade projekt med övningsskolor har gått ut till länets samverkande kommuner. De skolor och förskolor som är intresserade av att delta i projektet anmäler sitt intresse senast den 15 oktober. Beslut meddelas den 15 november.