Över 11 300 anmälningar har inkommit till universitetets lärarutbildningar som startar i höst. Det är en minskning med drygt 1000, vilket följer den nationella trenden med minskat antal sökande till universitet och högskolor. Nedgången förklarar Universitets- och högskolerådet med demografiska förändringar. Antalet sökande under 25 år har minskat med sex procent jämfört med i fjol.

Sex förstahandssökande per plats mot fritidshem

Förskollärarutbildningen är fortfarande universitetets mest sökta lärarprogram, men ser inför hösten en minskning av antalet sökande med 16 procent till totalt 1950 anmälningar. Skrällen står den nya idrottsinriktningen i grundlärarprogrammet mot fritidshem för. Inte mindre än totalt 545 personer sökte till de tjugo platserna, 121 i första hand. Antalet sökande till inriktningen mot musik har däremot minskat med 30 procent.

Liten ökning för grundlärare F-3

Allt fler vill också bli grundlärare mot förskoleklass till årskurs tre. Totalt 1510 sökande innebär en ökning med fyra procent jämfört med förra året. Ungefär lika många anmälningar som förra året inkom till grundlärarprogrammet mot årskurs 4-6, 1043 anmälningar.

Samhällskunskap mest sökta ämneslärarinriktning

Bland ämneslärarprogrammen mot gymnasieskolan är intresset för inriktningen mot samhällskunskap och historia störst med totalt över 400 anmälningar. När det gäller inriktningarna mot naturvetenskapliga ämnen kvarstår kombinationen fysik och matematik som den mest sökta med drygt 100 anmälningar.

Totalt sökte 76 076 personer till Stockholms universitets utbildningar inför höstterminen 2016.

Universitets- och högskolerådet har publicerat den nationella statistiken på sin webbplats, se www.uhr.se.

De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan tidigast den 15 juli. Anmälan sker på antagning.se.