I SCB:s årliga enkätundersökning till arbetsgivare, Arbetskraftsbarometern 2014, uppger arbetsgivarna att det är ont om nyexaminerade inom fler utbildningsgrupper än i fjol. Det är framför allt inom vård- respektive undervisningsområdet som bristen verkar öka. Nytt för i år är att arbetsgivarna därtill rapporterar att det är saknas lärare för grundskolans tidiga år. Viss brist uppges även råda på grundskollärare i språk och samhällsorienterade ämnen.

Ny brist på grundskollärare i språk

För första gången under den senaste tioårsperioden rapporterar arbetsgivarna tydlig brist på nyutexaminerade grundskollärare i språk och samhällsorienterade ämnen. Knappt hälften av arbetsgivarna har upplevt brist på grundskollärare med denna inriktning när de rekryterat det senaste året. Antalet anställda bedöms vara i stort sett oförändrat de kommande tre åren.

Definitiv brist på grundskollärare mot tidiga år

Sex av tio arbetsgivare rapporterar brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år. Utbildningen finns med i undersökningen sedan 2010, och sedan dess har tillgången försämrats år för år. Runt 60 procent av arbetsgivarna rapporterar brist på arbetssökande. När det gäller de framtida anställningsbehoven är det framförallt på tre års sikt som antalet anställda bedöms öka.

Fortfarande ont om fritidspedagoger

Den brist på fritidspedagoger som rått i många år ser inte ut att ha avtagit i årets Arbetskraftsbarometer. Runt 80 procent av arbetsgivarna uppger att det råder brist på såväl nyutexaminerade som yrkeserfarna arbetssökande med utbildningen. Antalet anställda med fritidspedagogutbildning väntas öka på framförallt tre års sikt.

Fortsatt brist på förskollärare

Bristen på utbildade förskollärare håller i sig. Ungefär sex av tio arbetsgivare som anställer förskollärare menar att det är brist på såväl nyutexaminerade som yrkeserfarna arbetssökande. På tre års sikt är det lite mer än hälften av de tillfrågade som räknar med att anställa fler förskollärare än idag.

Ingen avtagande brist på speciallärare och specialpedagoger

De senaste årens brist på speciallärare och specialpedagoger verkar inte avta. Det är brist på såväl nyutexaminerade som yrkeserfarna, enligt en stor majoritet av de tillfrågade arbetsgivarna. Andelen som sökt ny personal har även ökat sedan ett par år tillbaka. På tre års sikt uppskattar drygt hälften av arbetsgivarna att de kommer att anställa ytterligare speciallärare eller specialpedagoger.

Fortsatt brist på matematik- och NO-lärare

De senaste årens brist på matematik- och NO-lärare kvarstår, både inom grundskolans senare år och inom gymnasieskolan. Av de arbetsgivare som har sökt denna kompetens anger nästan sju av tio att det råder brist. På tre års sikt tror ungefär var tredje arbetsgivare att antalet anställda grundskollärare i matematik och NO kommer att öka.

God tillgång på gymnasielärare i historia/samhällsvetenskap

Tillgången på nyutexaminerade gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap är överlag god enligt arbetsgivarna. Det verkar heller inte råda någon allmän brist på yrkeserfarna arbetssökande. När det gäller anställningsbehoven framöver, bedöms de i stort sett vara oförändrade den kommande treårsperioden.

 

Arbetskraftsbarometern 2014 (pdf)