Regeringens investeringar i budgetpropositionen för 2016 fokuserar på fyra delar:

  • Jämlik skola: riktade utvecklingsinsatser, utredning kring skolfrånvaro, utbyggd elevhälsa, mer undervisningstid, investeringar i fritidshemmen, satsningar på bemannade skolbibliotek, höjd ersättning till kommuner för asylsökande barn.
  • Attraktivt läraryrke: lärarlönelyft, utökat antal platser samt kvalitetssatsning på lärar- och förskollärarutbildningarna, särskild KPU för personer med examen på forskarnivå, satsningar på undervisning av nyanlända, snabbare hantering av lärarlegitimationer, fortsatta satsningar på Lärarlyftet II, förstärkning av Matematiklyftet och Läslyftet.
  • Tidiga insatser: fler lärare och speciallärare i lågstadiet, minskade gruppstorlekar i lågstadiet, läsa-skriva-räkna-garanti, fortbildning för att stärka specialpedagogisk kompetens hos lärare i högstadiet.
  • Utbildning för jobb och vidare studier: rätt till utbildning inom komvux, yrkesutbildningspaket, fortsatt satsning på yrkeslärares behörighet, förbättrad samverkan mellan skola och arbetsliv, utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet, fortsatt satsning på Tekniksprånget.

 

Presentation Investeringar i skolan (pdf)

PM Investeringar i skolan (pdf)