Prorektor Hans Adolfsson.
Prorektor Hans Adolfsson.

Under denna rubrik kommer alla som är engagerade i lärarutbildning vid Stockholms universitet att under hösten diskutera frågan om en gemensam målbild för densamma. Som bekant är lärarutbildningen något som vi ser som hela universitetets angelägenhet, vilket vi också är stolta över att kunna säga. Men det ställer samtidigt stora krav på samtliga aktörer inom organisationen.

Vid de genomlysningar som gjorts av olika delar av vår lärarutbildning har det framkommit att en förbättringspotential ligger i att ta fram en gemensam målbild för vår utbildning. Det arbetet har nu inletts i och med den upptakt för lärarutbildningarnas utvecklingsarbete som gick av stapeln den 15 september. Vid upptakten gav några av universitets forskare och lärare sin syn på vad en professionsbaserad lärarutbildning innebär. Därefter presenterade också två av våra lärarstudenter några synpunkter på hur studenterna upplever dagens lärarutbildning.

Fokus på det utvecklingsarbete som nu föreligger är helt och hållet inriktat på formen och innehållet i lärarutbildningarna. Vi kommer under hösten att hålla en seminarieserie där externa föreläsare är inbjudna för att ge inspiration till våra diskussioner. Redan i oktober kommer professor John Loughran, dekan vid Monash University i Melbourne och författare till ett flertal böcker om lärarutbildning, att besöka Stockholms universitet och delta i diskussionerna. Senare under hösten kommer också professor Kirsti Klette från Universitetet i Oslo att föreläsa om det utvecklingsarbete som genomsyrat lärarutbildningen vid hennes hemmauniversitet.

Målsättningen med utvecklingsarbetet är att i december ha en klar målbild och modell av hur universitetets lärarutbildningar ska se ut. Under våren kommer sedan arbetet att fokusera på att skapa utbildningsprogram med en tydlig koppling mellan akademiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning.

Hans Adolfsson