Programråd

Områdesnämnderna vid Stockholms universitet beslutade i juni 2016 att från och med 2016-07-01 inrätta programråd inom lärarutbildningarna.

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering,utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen. De kommer även att skapa tre större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Programråden ska vara sammansatta av representanter från programansvarig institution, kursansvariga institutioner, verksamhetsföreträdare, studenter och fackhögskolor. Beroende på relevanta besluts- och delegationsordningar svarar programråden gentemot institutions-, fakultets eller områdesnivån.

Beredning för Samordningsgruppen

Samverkansberedningen har i uppgift att underlätta samverkan mellan universitetet och regionens kommuner angående verksamhetsförlagd utbildning, forskning och kompetensförsörjning. Det vetenskapliga rådet är ett stöd och en betraktare av lärarutbildningen vid Stockholms universitet, samt ge förslag till utveckling och förbättring utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.