Presentation av ledamöter

Clas Hättestrand, prorektor, ordförande

Karin Soffiantini-Yildiz, processledare Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Tony Mufic,  utbildningsdirektör Stockholms stad

Jukka Kuusisto, utbildningsdirektör Huddinge kommun

Staffan Erlandsson, skoldirektör Österåker kommun

Susanne Nord, utbildningsdirektör Nacka kommun

Anna Chryssafis, stf prefekt Institutionen för språkdidaktik (ISD), Humanistiska fakulteten

Ylva Ståhle, bitr prefekt Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Samhällsvetenskapliga fakulteten

Per-Olof Wickman, professor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Naturvetenskapliga fakulteten

Studeranderepresentanter, Stockholms universitets studentkår

Anna-Mia Bergkvist, huvudföredragande och sekreterare, Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) vid Områdeskansliet för humanvetenskap

 

Mötestider VT 2017

9 februari     kl 14-16

21 mars        kl 14-16

31 maj          kl 14-16