Prorektor Hans Adolfsson.
Prorektor Hans Adolfsson.

Universitetets lärarutbildningar saknar en samsyn kring vad som är en god lärarutbildning. Det konstaterade prorektor Hans Adolfsson, övergripande ansvarig för lärarutbildningarna vid universitetet, i sitt välkomsttal. Han poängterade att höstens utvecklingsarbete är ägnat innehållet i utbildningarna, inte organisationen och inte heller att skapa helt nya program. Målet är att vid årsskiftet ha formulerat vad som ska utmärka och genomsyra lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Professionen som bas

Rektorsrådet B-O Molander, med operativt samordningsansvar för lärarutbildningarna, berörde utbildningens olika delar och hur en akademisk professionsutbildning skiljer sig från annan akademisk utbildning. I dag ges studenterna ett personligt ansvar för att skapa en sammanhängande mening av utbildningens fragmenterade delar. Risken att utgå från en teoretisk bas i utbildningen är att studenterna inte ser kopplingen till övriga kurser, eller nyttan. Med ett icke-hierarkiskt förhållande mellan akademi och praktik kan professionen bli basen, utan avkall på vetenskapligt djup.

Att utveckla det vi redan kan

Professor P-O Wickman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, problematiserade kring lärarutbildningens och läraryrkets många olika praktiker. Utbildningen måste göra synligt hur dessa förhåller sig till skolundervisningen och till de praktiker som eleverna är med i och ska ta del av. Hans råd på vägen framåt är att utveckla det lärosätet redan gör, som att fördjupa existerande samarbeten och ta in erfarenheter och forskning.

Inger Eriksson.
Inger Eriksson.

Studenten som forskare

Professor Inger Eriksson, Institutionen för pedagogik och didaktik, lyfte fram John Loughrans idé om att utveckla lärarstudenten som forskare och föreslog Learning study som en metod för att bidra till en praktikgrundad akademisk skolning. Detta kan uppnås i lärarutbildningen förutsatt att praktikperioder och ämnesdidaktiska kurser samordnas så att småskaliga FoU-projekt görs möjliga. Kanske kan övningsskolorna bli en resurs i det arbetet, föreslog hon.

Professionsutveckling i förskollärarutbildningen

Förskollärarutbildningen representerades av Ingela Elfström och Bodil Halvars som talade om vikten av att ”sätta teorin i rörelse”. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen pågår redan aktivt arbete med att väva ihop teori och praktik. Med hjälp av terminsarbetslag försöker man hitta samordning mellan terminerna för att integrera VFU så att den generar kunskap in till kurserna, inte bara att kurserna ska ge kunskap för VFU.

Anja Enerud och Mårten Michanek.
Anja Enerud och Mårten Michanek.

För synligare lärarstudenter

Lärarstudenternas röst förmedlades av studiebevakaren Anja Enerud och samordnaren Mårten Michanek vid Stockholms universitets studentkår. De framhöll att lärarstudenterna ofta känner sig osynliga i utbildningen då en del föreläsare inte vet om att de undervisar just lärarstudenter, och gav några konkreta tips på vad lärarutbildare ska tänka på i mötet med lärarstudenter.

Prorektor Hans Adolfsson avslutade med att bjuda in till mingel i galleriet utanför Aula Magna samt till nästa föreläsning i utvecklingsarbetet av lärarutbildningarna. Den 13 oktober gästas Stockholms universitet av John Loughran, dekan vid Monash university i Melbourne. Över 200 medarbetare från kärnverksamheten och förvaltningen deltog i upptakten.

 

Webbfilm från upptakten