Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Samverkan

Samverkan

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet samverkar med det omgivande samhället på olika sätt. Forskare inom lärarutbildningarna deltar aktivt i skoldebatten, statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan. En stor del av samverkansarbetet vänder sig till skolor i regionen, men också till andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Det gäller områden som verksamhetsförlagd utbildning, lärares kompetensutveckling och uppdragsutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

I den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, knyts läraryrkets praktik och teori samman och utgör en viktig del i lärarutbildningen. För att hålla så hög kvalitet som möjligt på VFU:n så har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. I avtalet regleras hur samarbetet och placering av lärarstudenter på VFU ska gå till. 

Samarbete inom ramen för ämneslärarprogrammet

Inom lärarutbildningen samarbetar Stockholms universitet med andra lärosäten i regionen. Samarbetet möjliggör ett större utbud av ämnen att studera inom ämneslärarprogrammen.

Förskolesummit

Konferensen vänder sig till personal, lednings-och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare och forskare. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling. Målet är att bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På så sätt bidrar det till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.