Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Samverkan

Samverkan

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet samverkar med det omgivande samhället på olika sätt. Forskare inom lärarutbildningarna deltar aktivt i skoldebatten, anlitas i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan. En stor del av samverkansarbetet vänder sig till skolor i regionen, men också till andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Det gäller områden som verksamhetsförlagd utbildning, lärares kompetensutveckling, validering av lärares yrkeserfarenhet och uppdragsutbildning.

Stockholms universitet nav i samverkan för bästa skola

Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever.

Regeringssatsningen ”Samverkan för bästa skola” är långsiktig och innebär utvecklingsinsatser på upp till tre år i de utvalda skolorna. Den omfattar grundskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan, samt från 2017 även förskolan och förskoleklassen.

Samarbete inom ramen för ämneslärarprogrammet

Inom lärarutbildningen samarbetar Stockholms universitet med andra lärosäten i regionen. Samarbetet möjliggör ett större utbud av ämnen att studera inom ämneslärarprogrammen.

Rektors- och ledarskapsutbildning

Om du är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning så har Institutionen för pedagogik och didaktik ett flertal utbildningsvägar för dig. Utbildning som erbjuds är bland annat; rektorsprogrammet, fortbildning för förskolechefer och fristående kurser i ledarskap.