Inger Eriksson, Foto: Daniel Saba
Inger Eriksson, Foto: Daniel Saba

Professor Inger Eriksson bedriver sin forskning vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Sedan hösten 2015 har hon framförallt arbetat med uppdraget AkUt och AkUt+, som är ett kompletterande uppdrag för Samordningsgruppen. Forskningsuppdraget AkUt berör STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies och AkUt+ innefattar VFU, verksamhetsförlagd utbildning och 3.0, skolutveckling. Projekten handlar om utveckling av strategisk samverkan med lärarutbildningarna vid Stockholms universitet och externa skolhuvudmän och lärare.

Inger tar fram diskussionsunderlag som spinner vidare på Stockholm universitets satsning kring utveckling av en bra lärarutbildning. Ett av underlagen ska användas av den kommande utvärderingen av övningsskolorna. Därför har hon velat ha svar på frågor som: Vad i övningsskoleprojektet är värt att följa upp? Hur ser skolhuvudmännen på övningsskolor? Vad är det man behöver tänka på med en mer praktikbaserat lärarutbildning i relation till VFU?

En stabil grund ligger till att utveckla samverkan. Inger har pratat om VFU och erfarenheter kring övningsskolor på workshops med representanter ifrån alla nivåer som jobbar med VFU. Något som har kommit upp är bland annat att skolhuvudmännen är väldigt positiva till samarbetet och vill ha lärarstudenter till sina skolor. Lärarstudenterna bidrar till utveckling på skolan på flera plan. Skolhuvudmännen anser att det vore önskvärt att ha större samverkan med Stockholms universitet och om möjligt även ett större inflytande på innehållet i VFUn.

Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, har tillsammans med några forskare vid Stockholms universitet varit initiativtagare till det som nu är STLS. Idén med STLS är att stärka en mer praktikdriven forskning än en teoridriven forskning. Den forskning som bedrivs inom STLS drivs av lärarna som får det vetenskapliga stödet från STLS. Forskningen baseras på de frågor som lärarana möter i sin vardag.

Idag är det docent och tillika prefekt Maria André vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och Inger Eriksson vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik som utgör STLS vetenskapliga ledning. Inger har i relation till AkUt-projektet tittat på ifall det finns möjlighet att hitta former för hur samverkan mellan STLS och Stockholms universitet skulle kunna se ut. Tanken är att man ska kunna både etablera och expandera verksamheten så att den blir organisationsbunden istället för personbunden så som det är nu. Rapporten som Inger Eriksson har skrivit med olika möjliga lösningar, modeller och med förslag på hur Stockholms universitet och skolhuvudmännen kan samverka blev klar i juni.

- Det som behöver tydliggöras är att förmedla vad Stockholms universitet vill satsa på, vad det innebär och hur Stockholms universitet kan tillgodose de externa behov som har framkommit, säger Inger Eriksson.

Hon menar vidare att det är viktigt att Stockholms universitet visar att man vill vara en självklar samarbetspartner i skolutvecklingsfrågorna. Det finns möjlighet att utveckla strategier och skolhuvudmännen vill att Stockholms universitet ska uttrycka hur man ska satsa på skolutveckling. Skolhuvudmännen vill också veta hur de får kontakt med universitet och vad Stockholms universitet har för delaktighet i skolutveckling.

- Vi behöver bygga upp en verksamhet utifrån vad skolan har för behov och förutsättningar för att kunna utveckla vår samverkan. Ett genuint intresse finns, säger Inger Eriksson.