Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Samverkan

Vi utvärderar Lärarutbildningsportalen och vill gärna veta vad du tycker.

Enkäten genomförs av SKOP. Alla lämnade uppgifter betraktas som strängt hemliga. Svaren kommer att bearbetas statistiskt och redovisas så att enskilda svar inte kan kännas igen.

Vill du svara?

Samverkan

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet samverkar med det omgivande samhället på olika sätt. Forskare inom lärarutbildningarna deltar aktivt i skoldebatten, statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan. En stor del av samverkansarbetet vänder sig till skolor i regionen, men också till andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Det gäller områden som verksamhetsförlagd utbildning, lärares kompetensutveckling och uppdragsutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

I den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, knyts läraryrkets praktik och teori samman och utgör en viktig del i lärarutbildningen. För att hålla så hög kvalitet som möjligt på VFU:n så har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. I avtalet regleras hur samarbetet och placering av lärarstudenter på VFU ska gå till. 

Samarbete inom ramen för ämneslärarprogrammet

Inom lärarutbildningen samarbetar Stockholms universitet med andra lärosäten i regionen. Samarbetet möjliggör ett större utbud av ämnen att studera inom ämneslärarprogrammen.