A-Ö om VFU

A till Ö om VFU

A

Avbryta sin utbildning

Om du som student av någon anledning väljer att avbryta din utbildning, ska du omedelbart meddela din programansvariga institution och din VFU-skola om detta så snabbt som möjligt. VFU- portalen uppdateras när programansvariga institution registrerar avbrott i LADOK.

B

Bostadsadress

Det är viktigt att universititetet har rätt postadress och e-postadress till dig. Kontrollera dina uppgifter på: minastudier.su.se så att de är rätt och aktuella. Det är nämligen med hänsyn till din bostadsadress/postadress som du får en lämplig VFU-placering (maxgränsen för restid är 90 minuter enkel väg). Läs din e-post ofta, det är via den som institutionen, VFU-platsen och VFU-sekretariatet håller kontakt med dig!

Byte av placering inom kommunen och byte av kommun

För information om vad som gäller vid byte av VFU-placering.

F

Försäkring vid skada under VFU

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid, under resan till och från universitetet och när du gör VFU på en arbetsplats godkänd av universitetet. Försäkringen är gratis. Läs vidare här.

Förväntade studieresultat

För att du som lärarstudent ska uppnå lärarexamen, ska examensordningens mål vara uppfyllda. Målen konkretiserats i ett antal förväntade studieresultat där vissa ingår i VFU-kurserna. Innehållet i VFU styrs av vilka förväntade studieresultat för VFU som gäller för respektive kurs. De förväntade studieresultaten är mål som tillsammans uttrycker vad du förväntas kunna, förstå, förhålla dig till och ha förmåga att utföra vid slutet av en kurs. De förväntade studieresultaten finns i VFU-handboken.

N

Närvaro

Beslut kring närvaro och rapportering regleras i utbildningsplaner och kursplaner. Närvaro under VFU är obligatorisk och heltid. Villkor och ansvar för ditt deltagande i VFU regleras mellan dig, kommun/stadsdel och universitetet. VFU-samordnarna/kontaktpersonerna i kommunenerna/stadsdelarna följer upp att du är kvar på din VFU-placering. Om du inte deltagit i verksamheten kontaktar kontaktpersonen/VFU-samordnaren i kommunen universitetet.

P

Placering

Läs hur arbetet med VFU-placering går till.

Progressionsutvecklingsmatris

Begreppet progression relaterar till utveckling, framsteg och förbättring. För att kunna beskriva var i utvecklingsprocessen studenten befinner sig, i förhållande till de förväntade studieresultaten, används en professionsutvecklingsmatris. Syftet med att formulera progression i form av matris är att den ska vara ett stöd vid handledningssamtal och vid bedömning. Matrisen ska också synliggöra studentens lärande under utbildningens gång. Matrisen tar sin utgångspunkt i examensordningens mål, samtidigt som den beskriver en professionsutveckling som är vidare än den som sker inom utbildningarnas ram. Progressionsmatriserna finns i VFU-handböckerna.

R

Registerutdrag inför VFU

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra VFU och det kan innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen. Läs mer här.

S

Sekretess

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande arbete skyddas sedan 1981 av bestämmelser i sekretesslagen (SekrL).

När du gör VFU har du tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas t.ex. vid resa till och från skolan eller förskolan i kommunen, vid samtal i det egna hemmet och vid återkomsten till universitetet. När du har uppföljning efter VFU och delger andra dina erfarenheter, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet eller dennes nära anhöriga. Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd.

Kommunen kan begära att du ska underteckna en sekretessförbindelse. Läs mer här.

Studieuppehåll och återupptagande av studier

Om du har haft studieuppehåll och planerar att återuppta dina studier nästa termin, ska du meddela detta till:

 1. Din hemvist
 2. VFU-sekretariatet
 3. Din handledare på skolan/förskolan och VFU-samordnaren i den kommun du har din VFU-placering

Gör detta i god tid, senast 15 april om du planerar att återuppta dina studier till höstterminen respektive 15 oktober om du planerar att återuppta studierna till vårterminen.

Särskilda skäl att byta VFU-placering

Byte av kommun sker bara vid terminsskifte och beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Läs vilka de synnerliga skälen är, och vilka handläggningsrutiner som gäller för ansökan om byte av VFU-placering.

T

Trepartssamtal

Läs mer om trepartssamtal här.

U

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen inom ULV. Här kan du som är student eller VFU-handledare/VFU-samordnare läsa mer.

Underkänd VFU

 Vid underkännande av VFU efter avslutad VFU-kurs gäller följande: 

 • Examinator/studierektor kallar dig till ett samtal vid Stockholms universitet. I kallelsen informeras du om möjligheten att kontakta Stockholms universitets studentkår, för att få hjälp av kårens studentombud.
   
 • Vid samtalet delges du grunderna för underkännande, vilka sammanfattas i ett protokoll. Du informeras om din rätt till ytterligare examination. VFU-plats för om-examination diskuteras. Utifrån samtalet upprättas en individuell handlingsplan för din om-examination där eventuella stödinsatser framgår. Handlingsplanen bifogas protokollet.
   
 • Protokoll och handlingsplan undertecknas av båda parter och diarieförs av kursansvarig institution. Examinator/studierektor ansvarar för att dokumentationen tillställs kursadministrationen så att den finns tillgänglig inför din omexamination.
   
 • Kursansvarig institution har uppföljningsansvar vid omexamination. I detta ingår samverkan med mottagande VFU-handledare. Institutionen ansvarar också för att din VFU-skola/förskola samt VFU-samordnaren respektive kontaktperson i kommunen underrättas angående din om-examination av VFU alternativt studieavbrott.
   
 • Regler för examination framgår i kursplaner.

Dessa handläggningsrutiner beslutades av samordningsgruppen vid Stockholms universitet 2012-11-14.

V

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

VFF ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och organiseras av Specialpedagogiska institutionen. Verksamhetsförlagda fältstudier flätas kontinuerligt in i programmet och utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som samlas in under de fältförlagda studierna. Läs mer om VFF här.

VFU-portfölj 

I den digitala VFU-portföljen ser du din VFU-placering. Under utbildningens gång kommer du att dokumentera ditt arbete och din utveckling i VFU-portföljen. Dokumentationen kan göras med text, ljud, bild och film. Din dokumentation kan följas av din VFU-handledare och universitetslärare samt de medstudenter som du bjuder in i VFU-portföljen. Detta arbete i VFU-portföljen syftar till att stödja dig i att synliggöra ditt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla din förmåga till självbedömning. Din dokumentation utgör också underlag för examination. Logga in i den digitala VFU-portföljen.

Vikariat

Ett vikariat innebär att du är ensam ansvarig för barnens och elevernas undervisning eller den pedagogiska verksamheten i barngruppen. Du kan inte göra din VFU och samtidigt vikariera.

 

VFU utomlands

Det finns flera möjligheter att genomföra VFU i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning. VFU utomlands

 

Bokmärk och dela Tipsa