Byte av placering inom kommunen

Om du av särskilda skäl önskar byta förskola/skola/fritidshem bör du i första hand kontakta VFU-ansvarig på förskole- eller skolenheten och därefter VFU-samordnaren som ansvarar för den kommun/stadsdel du är placerad i. Tänk på att om du är placerad inom Stockholms stad, så är det din VFU-samordnare i stadsdelen du är VFU-placerad i som du ska kontakta, om du önskar byta VFU-placering till en annan stadsdel inom Stockholms stad.

Byte av kommun

VFU-sekretariatet handlägger ansökningar om byte av kommun. Byte av kommun sker vid terminsskifte och beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl innebär:

 • en restid som överstiger 90 minuter enkel väg med allmänna kommunikationsmedel. För vårdnadshavare med barn i förskola eller på fritidshem gäller att de ska kunna resa till sin VFU-placeringen i tid efter att ha lämnat barnen.  Intyg placering barnomsorg.pdf (53 Kb) krävs och bifogas ansökan (Obs! Restiden är underordnad platstillgång, det är mycket viktigare att du får en adekvat placering än en kort resväg).
   
 •  medicinska skäl
  Läkarintyg krävs och ska skickas till: VFU-sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
   
 • förändringar i din sociala situation

Så här gör du

 • Du som vill byta kommun skickar in ansökan om byte i VFU-portföljen samt skickar eventuella intyg som erfodras till: VFU-sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm senast den 1/5 för byte inför höstterminen respektive 1/11för byte inför vårterminen.
 • Du kan endast ansöka om byte av kommun inför kommande VFU-termin och byten sker endast vid terminsskifte.
 • Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla VFU-placering.

Så tas beslutet

Bytesansökan handläggs av VFU-sekretariatet och behandlas av en särskild granskningsgrupp, som bedömer om synnerliga skäl föreligger. I granskningsgruppen ingår ansvarig handläggare från VFU-sekretariatet, en VFU-ansvarig från en institution och en studentrepresentant.

Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla VFU-placering. VFU-placeringar regleras i särskilt avtal mellan universitetet och kommuner i regionen och det är inte möjligt för studenter att ordna VFU-placering på egen hand.

Följa med VFU-handledare till ny kommun

Om din VFU-handledare byter kommun kan du, om det är möjligt för alla parter, följa med din VFU-handledare till den nya kommunen. Gör så här:

 1. Börja med att prata med din VFU-handledare, för att få ett godkännande.
 2. Kontakta VFU-sekretariatet på e-post: vfu@su.se.
 3. VFU-sekretariatet kontaktar din nuvarande kommun och den mottagande kommunen. Är båda kommunerna överens om att byte kan genomföras kan du följa med din vfu handledare till den nya kommunen.

Är det inte möjligt att följa med din VFU-handledare till en ny kommun ansvarar din nuvarande kommun för att ordna en ny VFU-handledare inom kommunen.