Byte av kommun

Byte av kommun sker bara vid terminsskifte och beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. De synnerliga skälen är:

 1. Medicinska skäl
  Läkarintyg krävs och bifogas ansökan som behandlas konfidentiellt.
   
 2. Sociala skäl
  Allvarlig förändring av din sociala situation. Förändringen ska ha uppkommit under utbildningens gång. Ansökan behandlas konfidentiellt. Vid eventuella frågor kontakta VFU-ansvarig/VFU-koordinator på din hemvist.
   
 3. Lång restid
  Byte kan beviljas om restiden för enkelresa till nuvarande VFU-placering överstiger 90 minuter med allmänna kommunikationsmedel. För dig med barn i förskola eller på fritidshem gäller att du ska kunna resa till skola/förskola i tid efter att ha lämnat barnen. Intyg från barnomsorg/skolbarnsomsorg krävs och bifogas ansökan.

Handläggningsrutiner vid byte av kommun (om det föreligger synnerliga skäl)

 • Du som vill byta kommun skickar in ansökan om byte i VFU-portföljen (med intyg som erfordras) senast den 1 maj för byte inför höstterminen respektive 1 november för byte inför vårterminen. Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla VFU-placering. Eventuella intyg skickas till adressen:

  VFU sekretariatet
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm

   
 • Ansök om byte av kommun terminen innan din nästa VFU-kurs.
   
 • Byte sker endast i samband med terminsskifte.
   
 • Bytesansökan handläggs av VFU-sekretariatet och behandlas av en särskild granskningsgrupp, som bedömer om synnerliga skäl föreligger. I granskningsgruppen ingår ansvarig handläggare från VFU-sekretariatet, en VFU-ansvarig från en samordningsinstitution och en studentrepresentant.
   
 • Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla VFU-placering. VFU-placeringar regleras i särskilt avtal mellan universitetet och kommuner i regionen och det är inte möjligt för dig att ordna VFU-placering på egen hand.

Ansökan om byte inom kommun/stadsdel

Om du av något skäl vill diskutera din VFU-placering inom kommunen eller stadsdelen, kontakta då VFU-samordnaren i den kommun/stadsdelen där du nu är placerad

Ny placering för att matcha din utbildningsinriktning