All representation vid Stockholms universitet ska ingå som ett naturligt led i universitetets verksamhet.

Representation ska utövas återhållsamt.

Riktlinjerna gäller all representation som bekostas med universitetets anslags-, bidrags- och uppdragsmedel.

OBS Lathunden för redovisning av represenation m.m är under uppdatering, en ny version kommer att publiceras så snart den är klar.