Avdelningen för externa kontakter underlättar samarbeten och kontakter med näringsliv, offentlig sek
Avdelningen för externa kontakter underlättar samarbeten och kontakter med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Foto: Eva Dalin.
 

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Kunskap till omvärlden

Avdelningen för externa kontakter arbetar proaktivt för en ökad samverkan mellan akademi och samhälle och bidrar på så sätt till att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap. Vi samordnar framför allt universitetets alumn-, innovations- och uppdragsverksamhet men också övrig samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer.

Det kan handla om till exempel innovationsverksamhet, kompetensutveckling, studentkontakter för examensarbeten eller praktikplatser och forskningssamverkan.

Allmänna frågor om samverkan kan ställas till: externakontakter@su.se
 

Våra uppdrag

Alumnverksamhet

Tidigare studenter är ett viktigt nätverk för olika samverkansaktiviteter. De är även betydelsefulla ambassadörer för universitetet. Vid Avdelningen för externa kontakter finns en alumnkoordinator som stödjer institutionerna i deras alumnarbete, anordnar centrala alumnarrangemang och förvaltar universitetets centrala webbaserade alumnnätverk.
Kontakt: alumn@su.se  Läs mer om alumnverksamheten
 

Innovationsutveckling

Innovationskontoret uppmuntrar och stödjer våra forskare, doktorander, anställda och studenter att omvandla idéer till framgångsrika produkter och tjänster på marknaden. Innovationskontoret vid Stockholms universitet är placerat vid Avdelningen för externa kontakter. Det tidigare bolaget SU Innovation omvandlas under hösten 2013 till inkubatorsverksamhet.
Kontakt: innovation@su.se Läs mer om Innovationskontoret
 

Arbetslivskontakter

Våra samverkanskoordinatorer underlättar och möjliggör samarbeten och kontakter mellan universitetets verksamheter och näringsliv, privata eller offentliga organisationer och kommuner. Koordinatorerna, som arbetar vid Avdelningen för externa kontakter, ger stöd och rådgivning till institutioner som vill samarbeta med företag och organisationer inom utbildning och forskning.
Kontakt: naringsliv@su.se Läs mer om arbetslivssamverkan
 

Uppdragsutbildning

Många av våra institutioner erbjuder fortbildning och kompetensutveckling i flera olika former och kan på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Avdelningen för externa kontakter är en resurs för hela universitet och samordnar uppdrag som berör flera institutione, bland annat flera regeringsuppdrag. Avdelningen för externa kontakter bistår också externa uppdragsgivare med vägledning.
Kontakt: externakontakter@su.se Läs mer om uppdragsutbildning

 

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholm

Fakturaadress

Stockholms universitet
Avdelningen för externa kontakter
Postbox 50741
202 70 Malmö

 

2013 bildades kansliet för Strategiska partnerskap
Kontakt: johan.kleman@natgeo.su.se
 

Stockholms universitets förlag är nedlagt. Den icke-kommersiella delen av verksamheten är överflyttad till Stockholm University Press. Frågor om förlaget kan ställas till suforlag@su.se