IT-avdelningen har, liksom tidigare år, genomfört en årlig servicemätning i syfte att få verksamhetens och slutanvändarnas synpunkter på de centrala IT-tjänsterna och IT-avdelningens service.

Svarsfrekvensen var lägre än förväntat, vilket gör det statistiska underlaget något osäkert men de inkomna svaren visar överlag på ett positivt resultat. Helpdesk har fortfarande mycket höga siffror, nästan 80% av de som svarat är mycket nöjda eller nöjda med servicen de får av Helpdesk. En ännu högre andel tycker att de har det IT-stöd i form av tjänster och programvaror de behöver i sitt dagliga arbete, vilket är glädjande.

"Resultatet av 2016 års servicemätning är positivt och visar dessutom en positiv trend för flera viktiga frågor vilket är ännu roligare" säger Eric Fogelström, kontaktperson för verksamheten på IT-avdelningen. 

Eric berättar vidare att det kom in en del frågor i fritextkommentarerna till enkäten, och eftersom det säkert är fler som undrar samma sak så har frågorna sammanställts och besvarats i en ny FAQ för att på det sättet komma flera till del. Du hittar FAQ:n under relaterade länkar längst ner på sidan.

Nästa servicemätning (för 2017) kommer, enligt planerna att skickas ut under oktober månad i år. IT-avdelningen vill passa på att tacka alla som svarade på 2016 års mätning och hoppas samtidigt att ännu fler ska svara på kommande enkät för att på det sättet kunna medverka till effektiva och optimerade IT-tjänster och verktyg i framtiden.