Sedan ett par månader pågår upphandling av en ny lärplattform som ska ersätta Mondo. När det gäller själva upphandlingen är mycket sekretessbelagt, men från projektet vill vi gärna berätta om vad som händer just nu eftersom vi är inne i en så spännande fas och det som görs är något ganska ovanligt. Som regel är det inte de som upphandlar system som ska använda dem i slutändan, och en stor kritik mot många lärplattformar generellt är att de har brister vad gäller användbarheten.

När anbuden kom in utvärderades de efter de ställda kraven och nu pågår omfattande användbarhetstester där både lärare och studenter deltar. Marika Frank, användbarhetsspecialist, poängterar att det  är viktigt att testresultatet blir mätbart och jämförbart och därför följer vi ett visst tillvägagångssätt där riktiga användare är viktiga för att vi ska kunna utvärdera användbarheten som ju ”blir synlig” i deras interaktion med systemen.

Hur går testerna till?

Under en dryg månad testas olika lärplattformar tillsammans med studenter och lärare. Hela systemet testas inte, utan åtta representativa scenarier har valts ut, fyra för lärare och fyra för studenter.

Projektet har skaffat sig kunskap om vilka mål verksamheten har bland annat genom intervjuer och även tagit del av erfarenheter från andra lärosäten. Scenarierna har tagits fram i samarbete med representanter för akademin och projektet. Några exempel på scenarier för lärare är skapa en ny kurssajt genom att återanvända en gammal och lägga till en inlämningsuppgift. Studentscenarier är t ex att göra en inlämningsuppgift och få återkoppling samt att grupparbeta på distans.

Ett typiskt testtillfälle ser ut så här:

  • Scenario 1 (20 minuter)
  • Scenario 2 (20 minuter)
  • Enkät om hur systemets användbarhet upplevdes

Testerna genomförs med fyra lärare och totalt sex studenter varav två med funktionsnedsättning och mäter på olika sätt hur användbart systemet är. För varje scenario mäts först måluppfyllnad, dvs. om uppgifterna i scenariot klarats av, och hur lång tid det tar.

Ett viktigt mått är hur testpersonerna upplever systemets användbarhet, vilket värderas genom en enkät med frågor utformade för att fånga just detta. Dessutom genomförs en utvärdering av hur systemet fungerar av användbarhetsexperter enligt en ISO-standard.

Björn Johansson, interaktionsdesigner, vad är poängen med att testa system på det här sättet?

 – Ett system som inte fungerar väl för användarna kommer inte användas, eller gör dem så frustrerade att de hittar andra vägar för att uppnå vad de vill. Då spelar det ingen roll hur mycket funktionalitet som finns i systemet. Ett system med rätt funktionalitet som är enkelt att använda däremot gör att både studenter och lärare använder det i större utsträckning.

Vad händer nu?

Efter att testerna har avslutats fortsätter utvärderingen av anbuden och det system som bedöms vara bäst och vinner upphandlingen kommer att börja installeras så snart ett avtal har tecknats. Det är ett omfattande arbete som pågår under hösten och som också innebär att bygga kopplingar mot andra system, t ex Ladok. Projektet utreder hur övergången från Mondo ska gå till. Den kommer att ske gradvis och i samråd med akademin.