Fördelar

KLARA är ett användarvänligt hanteringssystem som förenklar och effektiviserar kemikaliehanteringen inom institutioner, avdelningar och forskargrupper. KLARA är en informationsdatabas där du alltid kan hämta uppdaterad information om de kemikalier du använder. Systemet underlättar också institutionernas arbete med att uppfylla myndigheternas olika krav bland annat gällande kemikalieförteckning och riskbedömning. Målsättningen med ett gemensamt system är att få ökad översikt och kontroll över kemikaliehanteringen.

Huvudsyften

• Ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, i form av sammanfattande risk- och skyddsinformation samt korrekta och uppdaterade säkerhetsdatablad från respektive leverantör.

• Förbättrad tillgänglighet av kemikalierna, då alla systemanvändare har möjlighet att kunna se om en produkt redan finns inom universitetet. På så sätt kan man låna en produkt av en kollega och minska på inköpen av ”sällanköpsprodukter”.

• Underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för att all potentiellt farlig verksamhet, där det finns risk för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet, föregås av en skriftlig riskbedömning.

• Förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, då universitetet centralt kan hämta information om innehav av volymer av exempelvis tillståndspliktiga produkter.

Med KLARA kemikalieregister samlas all information om samtliga kemikalier som hanteras inom universitetet på ett ställe. Systemet går att nå i oinloggat läge från en dator ansluten till universitetets nätverk, där både anställda och studenter kan söka i registret och få fram risk- och säkerhetsinformation för produkter och ämnen. Att använda ett webbaserat kemikalieregister medför också att du alltid kan få en uppdaterad kemikalieförteckning samt att alla kollegor inom avdelningen när som helst kan få tillgång till informationen i systemet.