Inloggning till statistiktjänsterna

För användarsupport, se i första hand de Hjälp-avsnitt som finns inne i tjänsterna samt det dokument som är länkat nedan.

 

 

LW01 - Kohortuppföljning
Med denna tjänst kan man följa upp hur kohorter/kullar av nybörjare på program
genomför sin utbildning, från antagning till examen.

LW02 – Sökande, antagna och registrerade på kurs
Här kan man följa förändringar i kedjan planerade platser, sökande, antagna och registrerade på kurs.

LW03 – Sökande, antagna och registrerade på program
Här kan man följa förändringar i kedjan planerade platser, sökande, antagna och registrerade på program.

LW04 – Poängproduktion på program
Med denna tjänst kan man avläsa förändringar mellan olika terminer, olika kullar och jämföra olika utbildningsprogram.

LW06 - Tid för att klara en kurs
Här kan man få dagsaktuell statistik över studenternas studietider vad avser tiden som behövs för att ”klara av” en kurs.

LW08 - Utdata över helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Med tjänsten kan man hämta uppgifter om helårsstudenter och helårsprestationer. Uppgifterna uppdateras den 1 och 15 varje månad.

Redovisningen innehåller även utbytesstudenter. För inresande utbytesstudenter som inte följer något moment utan läser en individuellt upprättad kursplan så redovisas den under en speciell kurskod XXXXXX. För utresande utbytesstudenter så redovisas de under kurskod YYYYYY. De redovisas bara som helårsstudenter då de inte ger något helårsprestationsbidrag.

LW09 - Uttag av registreringsverifikat
Riksrevisionen ställer krav på att varje lärosäte skall spara underlagen för beräkning av antalet helårsstudenter i samband med årsredovisningen.

Under terminen genomförs granskningskörningar för löpande granskning och eventuell rättning av dittills gjorda registreringar. I samband med hel- och halvårsboksluten görs i stället en verifikatkörning, som ger samma information som en granskningskörning med det undantaget att varje kurstillfälle/anmälningskod här åsätts ett unikt verifikatnummer. Efter granskning av den verifikatlista som tas fram vid årsboksluten skall en arkivlista skrivas ut och undertecknas av prefekt/motsvarande för att därefter arkiveras i tio år.

LW10 - Uppföljning av doktorander
Syftet med tjänsten är att följa upp olika aspekter av forskarutbildning. Tjänsten är uppdelad i ett antal deltjänster som man väljer i vänsterspalten.

LW11 - Uppföljning av studieavgifter
Detta är en tjänst för att visa uppgifter framför allt om studenter som betalt studieavgift. Tjänsten visar inga enskilda personuppgifter utan sammanräknade uppgifter.