Under 2012 har kvalitetsarbetet framför allt bedrivits i anslutning till HSV:s utvärderingar, och inför 2013 har ytterligare beslut om ett centralt, internt kvalitetsarbete fogats till verksamhetsplanen.

I detta områdesövergripande kvalitetsarbete har arbets– och ansvarsfördelningen mellan de operativa områdesnämnderna – med ansvar för den övergripande kvalitetsuppföljningen inom respektive område – och det centrala rådgivande kvalitetsrådet emellanåt blivit oklar.

Det saknas också kontaktytor mellan dessa organ. Då kvalitetsfrågorna är helt centrala för universitetets verksamhet bör de drivas av områdesnämnderna, som även har det operativa verksamhetsansvaret. I den mån ett områdesövergripande samråd krävs kring dessa frågor bör det därmed också ske på dekan–/vicerektorsnivå.

Att förlägga diskussionen om de områdesövergripande kvalitetsfrågorna till det områdesövergripande rådet bidrar också till att tydliggöra och renodla linjeorganisationen.