Enligt 2 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) omfattas anställda på en myndighet, styrelseledamöter samt uppdragstagare som deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet av tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär ett förbud att röja sekretessbelagda uppgifter muntligen eller skriftligen. Tystnadsplikten gäller även efter avslutad anställning eller avslutat uppdrag hos myndigheten. Anställda vid myndigheten omfattas av tystnadsplikten direkt genom anställningen. Om den anställde har undertecknat en sekretessförbindelse eller inte saknar betydelse. Brott mot tystnadsplikten är straffbelagt i 20 kap. 3 § brottsbalken och kan medföra böter eller fängelse.