I december 2014 beslutade universitetsstyrelsen om Strategier för Stockholms universitet 2015–2018 som ska visa vägen framåt för kommande år. Dessa strategier kompletteras av en tvåårig åtgärdsplan som kommer att följas upp kontinuerligt.

Som framgår av strategierna har Stockholms universitet under en följd av år arbetat utifrån visionen att forskning och utbildning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter ska inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. De uppföljningar av framstående forskning som gjorts under 2014 visar att vår ställning är stark. Kvaliteten i våra utbildningar behöver dock stärkas ytterligare. Utbildningarna ska fortlöpande följas upp och prövas strategiskt i en strävan att uppnå högsta kvalitet. Internationaliseringen inom utbildningen ska öka, till exempel genom en större andel internationella lärare. Universitetet ska även bedriva ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete, bland annat genom att skapa attraktiva forskningsbaserade utbildningsprogram och lärarutbildningar för framtidens skola. Studenternas lärande ska stå i fokus och lärarnas engagemang i undervisningen stimuleras. Universitetet ska erbjuda en attraktiv studiemiljö för alla studenter. Studenternas inflytande inom universitetet ska därför värnas.