Bild: Närvarande vid Rebus konstituerande möte 26 augusti 2015, från vänster till höger: Avdelningschef Jerker Dahne, professor Clas Hättestrand (ordf.), professor Bengt Novén, kvalitetssamordnare Tove Holmqvist, utredare Pär Brännström (sekr.), professor Lennart Bergström, utbildningsledare Johan Grundberg, docent Annika Ullman, kanslichef Fredrik Oldsjö, Josefin Velander, Stockholms universitets studentkår (SUS) och professor Tommy Lundström.

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus). Rebus har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med det naturvetenskapliga området och det humanvetenskapliga området, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Rebus är sammansatt av

  • fem verksamhetsföreträdare, två från det naturvetenskapliga området och tre från det humanvetenskapliga området
  • två representanter från universitetsförvaltningen, varav en från den centrala kvalitetsfunktionen inom Avdelningen för planering och ledningsstöd och en från Studentavdelningen
  • en studentrepresentant som utses enligt studentkårsförordningen

En representant från varje områdeskansli har närvaro- och yttranderätt.

Ordförande i Rebus är professor Clas Hättestrand och sekreterare är Pär Brännström, utredare, Avdelningen för planering och ledningsstöd.

Vid frågor om Rebus kontakta gärna Pär Brännström

Artikel i Universitetsnytt om Rebus

Kalendarium Rebus