Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har under perioden 2011 till 2014 utvärderat utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De utbildningar som undantogs var nyinrättade utbildningar, utbildningar under avveckling, utbildningar med få eller inga självständiga arbeten och utbildningar som leder till högskoleexamen.

De utbildningar som i utvärderingarna bedömts ha bristande kvalitet har ett år på sig att åtgärda bristerna. De utbildningar som inte vidtar tillräckliga åtgärder förlorar rätten att utfärda examen. Uppföljningen av utbildningar som fått bristande kvalitet pågår till våren 2016.

Mer information om utvärderingsprocessen för UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2011 till 2014 finns på:

Utvärderingsprocessen 2011-2014 (UKÄ)

Resultaten från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2011 till 2014, inklusive bedömargruppernas omdömen, finns på:

Resultatsök – jämför utbildningarnas kvalitet (UKÄ)

Gränsfallsanalysen

Genom att analysera underlagen och yttrandena som bedömargrupper producerade inom UKÄ:s kvalitetsutvärderingar har Stockholms universitet fått ytterligare material för sitt kvalitetsarbete.

Gränsfallsanalysen ställer frågan:

  • Vilket omdöme hade universitetets utvärderade utbildningar kunnat få om de mött en ”strängare” eller ”snällare” bedömargrupp?

Gränsfallen har kunnat identifieras med hjälp av två olika underlag som finns i bedömargruppernas rapporter och som utgör delar av den metod som UKÄ:s bedömargrupper använder. Sammanställningen av bedömargruppens bedömning av examensarbetena för en viss utbildning i gränsfallsanalysen har bedömts gentemot en fast nivå som är lika för alla utbildningar (alltså oberoende av hur ”stränga” eller ”snälla” grupperna är). Dessutom har bedömargruppernas yttranden, speciellt för yrkesexamina, gett information för att identifiera gränsfall.

Rektor beslutade 2014 att Gruppen för åtgärdsredovisningar (GÅR)* skulle följa upp de utbildningar som bedömts vara på gränsen till bristande kvalitet. Uppföljningen var en intern process som vanligtvis tog ca sex månader. Efter GÅR:s granskning skickades ärendena vidare till berörd områdesnämnd. Totalt 24 utbildningar identifierades som gränsfall mot bristande kvalitet och följdes upp av GÅR. Detta innebar att dessa utbildningar fick arbeta med kvalitetsförstärkningar för just de examensmål som låg på gränsen mot bristande kvalitet.

Sammantaget innebär detta att Stockholms universitet genomfört ett kvalitetsarbete avseende de bristande examensmål som konstaterats av UKÄ (röd tårtbit i figur 1) men också internt kvalitetsarbete för de gränsfall mot bristande kvalitet som identifierats av universitetet (rosa tårtbit i figur 2). Totalt är det ca 40 utbildningar vid Stockholms universitet som genomfört ett grundligt kvalitetsarbete för att förbättra uppfyllandet av examensmål.

Figur 1 - Cirkeldiagram med tre tårtbitar från sidan 7 i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar av utbildningar 2011-2014 – en sammanfattning och en analys av resultaten
Figur 1 - Cirkeldiagram med tre tårtbitar från sidan 7 i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar av utbildningar 2011-2014 – en sammanfattning och en analys av resultaten
 
Figur 2 - Cirkeldiagram med sju tårtbitar från sidan 29 i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar av utbildningar 2011-2014 – en sammanfattning och en analys av resultaten
Figur 2 - Cirkeldiagram med sju tårtbitar från sidan 29 i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar av utbildningar 2011-2014 – en sammanfattning och en analys av resultaten

 

* Gruppen för åtgärdsredovisningar (GÅR) är en huvudsakligen tjänstemannasammansatt grupp, där ordförande är en av vicerektorerna (eller den som vicerektor delegerar till). Gruppens uppgift är att läsa och kommentera utkasten till åtgärdsredovisningar för de huvudområden som fått bristande kvalitet i UKÄ:s utvärderingar.

 

UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem från 2016

UKÄ har ansvar för att utvärdera all högre utbildning vid Sveriges lärosäten. Mer information om pågående utvecklingsarbete finns på:

Nytt kvalitetssäkringssystem från 2016 (UKÄ)

En del i det nya kvalitetssäkringssystemet kommer att bli utvärdering av utbildning på forskarnivå. En metod för dessa utvärderingar testas under 2105 och 2016 i samarbete med bland annat Stockholms universitet. Mer om de kommande utvärderingarna av utbildning på forskarnivå finns på:

Utvärdering av forskarutbildningar (UKÄ)