Kansliet har 10 anställda och ansvarar bl. a. för att:

• tillhandahålla resurser för forsknings- och utbildningsplanering, ekonomisk samt annan verksamhetsplanering och att göra uppföljning och tillsyn av denna,
• bereda ärenden och utgöra serviceorgan för Humanistiska fakultetsnämnden och dess beredningar,
• handha intern och extern kommunikation inom den humanistiska fakulteten,
• bereda anställningsärenden,
• bereda ärenden och ge service till universitetsledning och universitetsstyrelse,
• bereda och föredra ärenden för rektors- eller universitetsstyrelsebeslut,
• utarbeta förslag till remissyttranden,
• administrera val av fakultetsnämnd, fyllnadsval, val av elektorer till forskningsråd m.m.,
• vara rådgivande instans till övriga förvaltningsenheter och andra myndigheter.