Vårt uppdrag

Juridiska fakultetskansliet har många olika arbetsuppgifter varav huvuduppgiften är att ge stöd och service i form av exempelvis beredning av ärenden till Juridiska fakulteten, dess fakultetsnämnd, utbildningsutskott och forskningsutskott.

Vidare har kansliet viss stödfunktion gentemot fakultetens enda institution, Juridiska institutionen vad gäller utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner.

Kansliet ska vidare förmedla och tillse att beslut fattade inom universitetet, men även av regering, riksdag och andra myndigheter verkställs samt att regelverk, föreskrifter och beslutsordningar åtföljs i verksamheten.

Kontakt med övriga enheter inom Stockholms universitet, andra myndigheter inom statsförvaltningen samt samverkan med det omgivande samhället i stort är således centralt för kansliets sätt att arbeta.

Kansliet har vidare en kontrollfunktion i form av uppföljning av institutionens verksamhet i stort, exempelvis vad gäller ekonomi.

Fakturaadress