Statens tjänstepensionsverk (SPV) betalar ut delpensionen till medarbetaren, men institutionen/motsvarande står för kostnaden fram till månaden innan delpensionären fyller 65 år. Vid beslut om delpension ska hänsyn tas till förutsättningarna för verksamheten, liksom till den anställdes situation. Delpensionen ska inte ersätta annan ledighet.

Delpensionen utbetalas med 60 procent av den lön som motsvarar delpensionsledigheten. Delpensionens storlek ändras proportionellt när lönen ändras. Upplysningsvis kan nämnas att den statliga tjänstepensionen inte påverkas. Däremot kan den allmänna pensionen minska till en del. Medarbetaren får själv ta kontakt med Pensionsmyndigheten för att få uppgift om hur en delpension kan påverka den allmänna pensionen.
 

Anvisning för delpension

Alla medarbetare som uppfyller avtalet har rätt att ansöka om delpension. Varje ansökan ska prövas individuellt. Prefekt/motsvarande tillstyrker eller avstyrker ansökan.

I det centrala kollektivavtalet finns följande krav:

  • Delpension kan tas ut tidigast fr.o.m. den månad en medarbetare fyller 61 år och längst t.o.m. månaden före den månad medarbetaren fyller 65 år.
  • Medarbetaren ska ha haft kollektivavtalsreglerad pensionsrätt, inte nödvändigtvis statlig, i minst 120 månader.
  • Ledigheten ska inte användas för annat förvärvsarbete.

Delpensionsledigheten beviljas med 20 procent av heltid, men kan uppgå till 50 procent av heltid om det finns särskilda skäl där för.

Om det med utgångspunkt i den enskildes arbetsuppgifter är svårt att tillstyrka medarbetarens önskemål om delpensionsledighet, ska prefekt/motsvarande ta upp en diskussion med den sökande. Det ska då prövas om exempelvis en senareläggning av ledigheten, en annan omfattning eller förläggning, kan göra att delpensionsledighet kan tillstyrkas. Även en omplacering av arbetstagaren kan komma att aktualiseras. Det är dock alltid prefekt/motsvarande som beslutar om ledighetens förläggning.
 

Ansökan och beslut

Framställning om arbetstidsminskning för delpension görs på en särskild blankett, "Ansökan om ledighet för delpension", som finns att hämta under Personal i blankettarkivet. Den lämnas till prefekt/motsvarande, som med motivering vidarebefordrar den till Personalavdelningen.

För att verksamheten ska kunna planeras, bör ansökan om ledighet för delpension inlämnas senast sex månader före den beräknade tidpunkten för delpensionsledigheten påbörjande.

  • Rektor fattar beslut om ansökningar från professorer.
  • Personalchefen beslutar rörande ansökningar från övriga anställda.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut delpensionen.