Är du sjuk mer än sju kalenderdagar i följd ska du alltid sända läkarintyg till din
institution/motsvarande. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas för kortare tid.

Sjuk- och friskanmälningar görs i vårt personaladministrativa system Primula. Vid sjukperiod mer än 7 dagar görs registreringen av lönehandläggare vid Personalavdelningen, som får sjukanmälan via institutionen.

Vid handläggning av sjukanmälan och läkarintyg gäller sekretess enligt sekretesslagen.

Den första frånvarodagen i en sjukperiod är karensdag med ett avdrag på 100 %. Sjukavdrag för dag 2–5 beräknas på månadslönen gånger 4,6 %. Vid längre sjukfrånvaro än 5 arbetsdagar beräknas avdraget i stället på månadslönen gånger 3,3 % från första frånvarodagen. Sjuklönen för dag 2–14 i sjukperioden är 80 % av sjukavdraget. För dag 15–365 betalas ett sjukpenningtillägg på 10 %.

Observera att fr.o.m. den 15:e dagen i en sjukperiod utgår sjukpenning från försäkringskassan.

Arbetstagare med årslön över 7,5 gånger inkomstbasbeloppet erhåller fr.o.m. dag 15
kompensation för den överstigande delen enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, kap. 7.

Återinsjuknande
Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats, betraktas den enl. SjLL som en fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensdag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd.