För att uppnå innehållet i Stockholms universitets arbetsmiljöpolicy och för att skapa den arbetsmiljö som studenter och medarbetare behöver, vill Stockholms universitet ha ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Nedan finns ett verktyg som kan sammanfatta vad som behöver göras för att medarbetare och studenter ska ha en arbetsmiljö som är trygg och som utvecklar kreativitet, påverkar hälsan gynnsamt och ger förutsättningar för ett gott arbetsresultat. Systematik i vårt arbetsmiljöarbete hjälper oss att fånga upp signaler i tid innan brister i arbetsmiljön ger upphov till ohälsa och olycksfall.