Riktade årgärder mot presumtiva studenter

Institutionerna/enheterna ska förutom sin ordinarie rekryteringsverksamhet även bedriva systematiska aktiviteter med syfte att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper. Fokus i detta arbete bör ligga på åtgärder för att minska den sociala snedrekryteringen. Exempel på sådan åtgärd kan vara:

Samarbete med grundskolor/gymnasieskolor

För att nå presumtiva studenter av underrepresenterade grupper kan institutionen exempelvis inleda ett långsiktigt samarbete med en gymnasieskola inom länet där andelen som studerar vidare inom högre utbildning är låg. Samarbetet ska ge eleverna ökat intresse för högskolestudier och en avdramatiserad bild av universitetet.

 

Motverka studieavhopp vid institutionen

Institutionen/enheten ska arbeta systematiskt för att motverka studieavhopp. Exempel på en sådan åtgärd är:

Motverka studieavhopp

För att motverka studieavhopp under studietiden kan specifika åtgärder tas för att öka andelen studenter som fullföljer sina studier. Exempel på sådana åtgärder är introduktionsverksamhet för nya studenter, mentorsverksamet, utökad studievägledarverksamhet, stödåtgärder som ökar chansen för lyckade studieresultat och uppföljning av studenter som har hoppat av.