Stockholms universitet har genomfört enligt universitetets handlingsplan för breddad rekrytering, en kartläggning av studentpopulationen vid lärosätet baserat på variablarna; föräldrarnas utbildningsnivå; födelseregioner och gymnasiebakgrund. Underlaget baseras på läsåren 03/04-08/09.

Rapporten finns presenterad i sin helhet under följade länk. Bilagorna 1-3 redovisar det statistiska underlaget på institutionsnivå. Bilaga 2 och 3 finns endast att tillgå elektroniskt via bifogad bilaga på grund av omfattning.

Vid frågor kan Faezeh Khalaji kontaktas.