§ 1
Högskoleföreningen i Stockholm har till ändamål att som vänförening för Stockholms universitet främja universitetets verksamhet och intresset för universitetets verksamhet och dess historia.

§ 2
Var och en som är intresserad av föreningens ändamål kan bli medlem genom att erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

§ 3
Inom föreningen utses en styrelse bestående av åtta ledamöter. Ledamöterna väljs för en tvåårsperiod, fyra ledamöter varje år. Om styrelseledamot avgår i förtid förrättas fyllnadsval för återstoden av perioden.

§ 4
Föreningen utser vid årsmöte för ett år i sänder en ledamot i styrelsen att vara ordförande och en att vara vice ordförande. Styrelsen utser varje år sekreterare och kassaförvaltare. Sekreterare och kassaförvaltare kan utses inom eller utom styrelsen.
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 5
Föreningen håller ordinarie årsmöte en gång om året före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall se skriftligen senast fyra veckor före utsatt datum. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall tas upp vid årsmötet. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
Beslut fattas genom acklamation eller sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval användes vid lika röstetal lottning. Röstning med fullmakt får inte förekomma. Beslut av årsmötet fattas med enkel majoritet utom i de fall som särskilt anges i dessa stadgar, då bestämmelserna i dessa paragrafer tillämpas.

Vid årsmötet skall protokoll föras. Vid årsmötet utses en eller flera ledamöter att justera protokollet. Ordinarie årsmötes dagordning skall omfatta följande:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
6. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år
9. Eventuella motioner
10. Val av föreningsordförande samt vice ordförande för ett år
11. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval för ett år
12. Val av två revisorer för ett år samt suppleanter för dessa
13. Val av fyra medlemmar, varav en sammankallande
till valberedning till nästa årsmöte
Extra årsmöte hålles då styrelsen anser detta påkallat eller då minst 25 av föreningens medlemmar skriftligen så begär. På extra årsmöte får endast beslut fattas i ärenden som är upptagna i kallelse som skall skickas ut till medlemmar senast fyra veckor före mötet. l frågan om röstning och dylikt gäller samma regler för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte.

§ 6
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och är ansvarig inför årsmötet.
Som styrelsens beslut gäller den mening som företräds av en majoritet av närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7
Styrelsen sammanträder vid behov men minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens möten skall protokollföras.
Styrelsen kan uppdra åt ordföranden eller annan styrelseledamot att utöva styrelsens beslutanderätt i särskilda frågor. Redogörelse för eventuellt fattade beslut skall lämnas vid varje styrelsesammanträde.

§ 8
Styrelsen skall för varje verksamhetsår upprätta verksamhetsplan och budget.

§ 9
Medlemmarna erlägger medlemsavgift till föreningen som varje årsmöte bestämmes för nästföljande år. Medlemmar som betalat en högre avgift för livslångt medlemskap är befriad från vidare årsavgifter.

§ 10
Utträde ur föreningen sker genom anmälan till föreningen. Medlem som trots påminnelse ej betalat medlemsavgift under ett år, anses ha utträtt vid årets slut.

§ 11
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan efter utredning uteslutas av styrelsen. Medlemmen äger rätt att yttra sig om utredningen inför styrelsen.

§ 12
Ändring av föreningens stadgar sker vid två på varandra följande årsmöten varav ett måste vara ordinarie årsmöte.

§ 13
Föreningen kan endast upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten skall vara ett ordinarie årsmöte. Förslag om upplösning kan lämnas av styrelsen eller av minst 25 medlemmar och får behandlas först sex veckor efter det att förslaget väckts. Förslaget om upplösning skall bifogas kallelse till årsmöte med ett särskilt yttrande från föreningens styrelse. Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla stiftelsen Kungstenen eller om denna stiftelse inte skulle finnas, annan förening eller stiftelse med syfte att främja verksamheten vid Stockholms universitet.