Förändringar i högskoleförordningen beträffande forskarutbildningen föranleder rektor att fatta beslut om följande tillämpningsföreskrifter.

HF 5:3 a, ny lydelse:
"En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid." (Förordning 2002:139)

Lokal tillämpningsföreskrift
Anställning som doktorand skall alltid utlysas som heltid. Doktoranden skall för att ha rätt till anställning som doktorand på deltid begära det i samband med det första anställningstillfället eller vid förnyad anställning. Begäran om anställning på deltid skall inkomma till institutionens prefekt/motsvarande så snart som möjligt i samband med första anställningstillfället och senast tre månader före förnyad anställning. Om synnerliga skäl föreligger kan undantag göras från denna tillämpningsföreskrift.

Gustaf Lindencrona

Kersti Bergman Ingvarsson