Bakgrund och syfte
Universitetet ser det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bl.a. genom att universitetet, utan att anställa, knyter ledande välrenommerade forskare från andra universitet till sig, antingen som affilierad forskare eller som affilierad professor. Avsikten är att anknytningen till Stockholms universitet ska vidga universitetets kontaktnät. Anknytningen ska gagna såväl universitetet som den affilierade. En affilierad professor ska i normalfallet vara professorskompetent.

För att möjliggöra att även annan värdefull kompetens av stort värde för forskningen ska komma universitetet till del kan affiliering även omfatta en person som verkar inom andra områden än det rent akademiska, men som bedöms ha motsvarande akademisk kompetens. Som exempel kan nämnas affiliering av person inom konstnärligt område.

Se vidare hela beslutet i Regelboken, Affiliering vid Stockholms universitet, riktlinjer om, fr.o.m. 2014-03-06.