1. För den som vistas i Sverige mindre än sex månader
Som skattepliktig lön räknas här även kostnadsersättning som t.ex. traktamente. Personen betalar i regel 25 % i särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt), om inte beslut finns om skattebefrielse t.ex. på grund av dubbelbeskattningsavtal eller för att arbetet har utförts i gästföreläsarens hemland. Stockholms universitet får betala resa till och från Sverige samt bostad i Sverige utan att dessa kostnadsersättningar blir skattepliktiga och belagda med löneavgifter. Om vistelsen i Sverige överstiger sex månader gäller inte SINK-reglerna. Beskattning sker av lön, förmåner och kostnadsersättningar enligt vanliga regler.

För att erhålla beslut om personnummer/samordningsnummer och beslut om skatteavdrag enligt SINK-lagen ska institutionen lämna ansökan om SINK – skatt till: Skatteverket, 551 95  JÖNKÖPING. Ansökan ska vara skattekontoret tillhanda minst två månader innan forskarens besök för att de ska hinna fatta beslut i tid för utbetalningen. Vid handläggning av ansökan om SINK tilldelas forskaren ett fiktivt personnummer, ett samordningsnummer, vilket framgår av beslutet.

2. Stipendier för studerande
Utländska forskarstuderande och andra studerande som vistas vid Stockholms universitet för att genomgå utbildning kan under vissa förutsättningar erhålla ett stipendium. Se rektorsbeslut 2010-01-28 i Regelboken, bok 2.1.2.

3. För den som vistas i Sverige sex månader eller längre
Utländska gästforskare som vistas i Sverige sex månader eller längre anses vistas här stadigvarande och jämställs därmed ur skattesynpunkt med personer bosatta här. De som kommer från länder med vilka Sverige har dubbelbeskattningsavtal bör ansöka om skattejämkning baserat på avtalet.

Observera att Stockholms universitet är skyldigt att leverera löneavgifter även om gästforskaren skulle beskattas i sitt hemland. Kostnadsersättningar för logi och resor till och från Sverige är skattepliktiga och skall beläggas med löneavgifter.

4. Skattelättnader
Särkilt kvalificerade forskare kan av forskarskattenämnden medges skattelättnader. Som villkor för skattelättnad krävs att uppdraget i Sverige avser kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete på sådan kompetensnivå att det är svårt att rekrytera inom landet. Mer information finns nedan.