För arbetstagare som är anställd vid Stockholms universitet och som under ordinarie chefs ledighet under minst fem arbetsdagar i följd blir utsedd till tillförordnad chef utges ett tillfälligt chefstillägg om 120 kronor per arbetsdag. Beloppet inkluderar semesterlön enligt semesterlagen.

Upplysning
Vid längre vikariat, t.ex. vid långtidssjukskrivning, kan tillförordnad chef i stället få en högre månadslön, som bestäms som om arbetstagaren sökt och erhållit anställningen.

(Paragrafen ändrad fr.o.m. juni 2013.)