Vid institutionen/motsvarande ska det finnas minst en utsedd upphandlingssamordnare enligt Rektorsbeslut 2010-10-07.

Upphandlingssamordnaren informerar om regler och avtal samt följer upp och genomför upphandlingar/avrop/inköp inom institutionen/motsvarande. De deltar också i gemensam information och fortbildning och ansvarar för kontakter med den centrala upphandlingsfunktionen.

Utdrag ur inköps och upphandlingsföreskrifterna,
fastställd av Rektor 2010-10-07


Upphandlingssamordnare
För att genomföra upphandlingar krävs särskild kompetens i upphandlingsfrågor.
Prefekten/motsvarande ska vara väl insatt i upphandlingsfrågor. Vid
institutionen/motsvarande ska det finnas en upphandlingssamordnare, om särskilda skäl föreligger kan flera upphandlingssamordnare utses. Ansvarsfördelningen mellan dessa beslutas av prefekten.

Upphandlingssamordnaren ska:
• ha tillräcklig kunskap att tillse att upphandlingar, avrop och inköp genomförs enligt LOU och i enlighet med gällande regelsystem,
• i förekommande fall ansvara för – själv eller tillsammans med andra vid institutionen/motsvarande – genomförandet av avrop/inköp/upphandlingar,
• vara den person som institutionens/motsvarande personal i första hand ska kontakta i inköps- och upphandlingsfrågor,
• sprida information i ämnet inom enheten så att avrop/inköp/upphandling kan ske på ett korrekt sätt,
• vara den centrala upphandlingsfunktionens kontaktperson ut mot enheten,
• inkomma med korrekt statistik till den centrala upphandlingsfunktionen,
• delta i Stockholms universitets nätverk för upphandling.

Prefekten/motsvarande ska anmäla namn på upphandlingssamordnare till Inköpssektionen vid Ekonomiavdelningen.