Anvisningar till följande blanketter som finns i universitetets blankettarkiv, under mappen Personal:

  • Ledighetsansökan
  • Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd
  • Redovisning: mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd personal

För samtliga blanketter gäller att de sänds till Lönesektionen via internposten.

Ledighetsansökan
Blanketten gäller alla arbetstagare dock inte för semesterledighet för TA-personal med kortare anställningstid än fyra veckor eller för undervisande personal med fasta timbelopp inklusive semesterlön. Blanketten sänds inte till Lönesektionen gällande semesteruttag – registreras av den anställde själv i Primula.

I fältet "Tjänstgöring, % av heltid" (ifylls alltid) ska anges hur arbetstagaren avser att tjänstgöra under ledigheten.

Arbetstagaren fyller i blanketten på nätet, tar därefter ut ett original som prefekt/motsvarande skriver under. Den ifyllda originalblanketten sänds till Lönesektionen.

Den 1 januari 2002 gäller ny avtalsbestämmelse om kvotberäkning av semester för arbetstagare med koncentrerad deltid. Bifoga blankett "Tjänstgöringsschema" (SU 9058).

Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd
Gäller som anställningsbeslut för timanställda.

Del av timme anges i hundradelar (t.ex. 30 min = 0,50).

Blanketten är anpassad till 3 kap i lokalt kollektivavtal för Stockholms universitet, Villkorsavtal-SU.

För TA-personal med kortare anställningstid än fyra veckor fastställs en individuell månadslön på heltid. Exempel 15 000 kronor per månad, månadslönen divideras med 165 för att få fram timbeloppet.

Timanställda lärare m.fl, se gällande lokalt avtal, Villkorsavtal-SU.

För den eller de dagar arbetstagaren har arbetat anges antalet timmar och minuter i kolumnen "Antalet timmar och minuter". Minsta antal minuter är 15 och anges i hundradelar (t.ex. 15 min = 0,25). Ange också à-pris.

I "Summa timmar" anges de timmar arbetstagaren har fullgjort under kalendermånaden.

Prefekt/motsvarande undertecknar såsom behörig för beslut om utbetalning.

Kontering anges.

Lönen utbetalas månaden efter intjänandemånaden.

Utbetalning till utländska arbetstagare
För utbetalning av lön fylls blanketten i efter fullgjorda timmar, med kontering och beslut om utbetalning. Den ifyllda originalblanketten sänds till Lönesektionen för utbetalning.

Observera att för utländska arbetstagare gäller att ansökan om särskild inkomstskatt ska skickas till skattemyndighetens GD-kontor.

Kopia av ansökan och beslut från GD-kontor skickas till lönehandläggaren.

Då utbetalning till utländska arbetstagare inte sker via personalsystemet är det viktigt att lönehandläggaren får uppgift om arbetstagarens bankförbindelse. Anmäl uppgift om utländsk bankkonto med blankett SU 9009 till Ekonomiavdelningen: lev@eko.su.se. Sänd kopia till Lönesektionen.

Redovisning: mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd personal
Blanketten gäller för alla arbetstagare.

Del av timme anges i hundradelar (t.ex. 30 min = 0,50).

Arbetstagaren fyller i blanketten på nätet, tar ut ett original som prefekt/motsvarande skriver under och godkänner.

Den ifyllda originalblanketten sänds månadsvis till Lönesektionen för utbetalning.

Observera att utförd mertid, övertid och kvällsundervisning ska redovisas per kalendermånad.