Etik i forskningen

Forskningsetik och hantering

Etik i forskningen innefattar många aspekter, vilka beskrivs i lagtexter, regelverk och riktlinjer. Dessa ska följas lokalt, nationellt och internationellt, och omfattar forskning som rör såväl djur som människor, men även dataregister, lagrat material i samlingar såsom intervjusvar, biologiska vävnadsbanker och genbanker.

Personuppgifter

Här hittar du information om vad som gäller kring personuppgifter. På den länkade sidan kan du läsa mer om vilken behandling av uppgifter som omfattas av Personuppgiftslagen, vilken behandling som är tillåten samt vad som gäller för information, registerutdrag och rättelse.

Behöver mitt forskningsprojekt etikprövas?

Från den första januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor

SUHF har den 14 december 2010 antagit Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor. Syftet med dessa riktlinjer anges vara att främja en gemensam policy inom högskolesektorn kring etisk hantering av forskningsfinansiering.