Planeringsgrupp

Bidraget syftar till att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk eller ämnesmässig tillhörighet. Grundtanken är att öka samarbete och informationsutbyte och att underlätta planering av flercenterstudier. Stöd ges även för att sammanföra grundforskning med klinisk forskning.

Vikt läggs vid att gruppen är öppen för deltagande av alla intresserade forskare från olika regioner inom relevanta områden samt att gruppen är multiprofessionellt sammansatt.

Svenska universitet eller högskolor samt vissa statliga myndigheter kan ansöka.

Avdrag för indirekta kostnader uppgår till 15,25 procent av anslaget. Anslag kan sökas för ett till tre år.

Forskningsprojekt

Anslag avser att tillhandahålla medel för driftkostnader eller inköp av material och utrustning, samt till personal. Anslag kan användas som bidrag till stipendium, utbildningsbidrag, doktorandtjänst eller liknande.

Projektanslag är i första hand avsett för disputerade, självständiga forskare med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens. Sökande ska ha disputerat senast den 1 januari 2015 och vara anställda vid svenskt lärosäte eller vårdinrättning med lön motsvarande minst 20 procent tjänstgöring. Endast svenska universitet och högskolor samt vissa statliga myndigheter är behöriga att ansöka.

Anslag uppgår till SEK 2.25 miljoner per år i maximalt tre år.

Läs mer om att söka anslag här