Detta syftar till att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stöder utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik, samt även på ett tydligt sätt adressera genus och andra kritiska perspektiv. Bostadspolitik kan till exempel handla om den styrning och politik som utövas av beslutsfattare eller perspektiv som tillhör mottagare av politiska åtgärder, exempelvis civilsamhälle, kommuner, organisationer, företag, bygg- och planeringsprocesser eller bostadsmarknader. Det kan även tolkas som olika sociala gruppers inflytande och möjligheter till att påverka bostadspolitik, den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling. Forskning inom alla discipliner såväl som interdisciplinära ansatser välkomnas, och projekten bör involvera aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner eller företag.

Huvudsökanden och medverkande forskare måste ha avlagt doktorsexamen. Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Det finns inte någon åldersgräns för projektets deltagare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Den totala budgeten är SEK 80 miljoner. Bidragen är värda upp till SEK 2m vardera per år, under högst tre år, och kan täcka kostnader för löner, resor, samverkansaktiviteter, konferenser och workshops, analyser, lokaler, provtagning, utrustning och avskrivningskostnader, samt publicering.

Läs mer om utlysningen på Formas webb