Detta ämnar bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Utlysningen syftar till att bättre förstå vad som behövs för en samhällelig klimatomställning och för att kunskap ska få genomslag i klimatarbetet. Forskningen bör bryta ny mark om hur, när och varför människor och aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle förstår, tolkar, kommunicerar och gestaltar, omsätter eller motsätter sig kunskap om klimatförändringar och dess konsekvenser för samhällets klimatarbete. Det kan exempelvis handla om vilka lärdomar finns att dra från intressekonflikter och samförståndslösningar inom klimatarbetet, hur vetenskaplig osäkerhet hanteras i olika sammanhang, eller betydelsen av olika maktrelationer inom klimatarbetet.

Bidrag ska förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas särskilda kriterier. Behöriga medelsförvaltare ska vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer.

Bidrag är värda upp till SEK 3 miljoner under en period av maximalt tre år. Den totala budgeten är värd upp till SEK 12m.

Läs mer på Formas webb