Detta syftar till att stödja utbildning av framåtsträvande kvinnor med ett speciellt intresse av att stödja kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv, till exempel inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande. Begreppet “framtåtsträvande kvinnor” tolkas och definieras här som kvinnor som:

  • visar prov på en extraordinär förmåga och drivkraft;
  • bedöms ha vilja och goda möjligheter att nå sitt mål;
  • inte redan är etablerade.

Behöriga att söka är alla kvinnor oavsett bostadsort. Kvinnliga innovatörer och uppfinnare kan också ansöka.

Läs mer här