Utlysning SU-SLL 2018 av förstudiemedel

24 april – 5 oktober 2017 (kl 18:00): ansökningsperiod för förstudiemedel inom områdena trafikplanering, hälso- och sjukvård, kultur och regionplanering.

Ansökan läggs in elektroniskt. Kompletteringar i efterhand accepteras inte. Observera att ett par intyg också ska vara underskrivna och bifogade.

Förstudiernas syfte

Förstudiernas syfte ska vara att undersöka möjligheter till nya forskningsområden eller samarbeten som har hög relevans för landstingets verksamheter och vetenskaplig förankring. Förstudierna kan exempelvis undersöka möjligheten att använda data, identifiera processer, utveckla ett samarbete eller väcka nya frågor. De kan utvärdera eller utveckla arbetssätt, föreslå olika sätt att förhålla sig till kända förhållanden, identifiera processer, skapa förståelse och tillföra passande terminologi eller sprida befintlig forskning vid Stockholms universitet till landstinget för vidare samarbeten.

Förhoppningen är att vi med förstudierna kan identifiera och utforma framgångsrika gemensamma forskningsansökningar.

Grundprinciper för förstudierna

Förstudierna ska utföras under 2018 och gemensamt engagera forskare vid Stockholms universitet och anställda vid landstingsfinansierade verksamheter. Ansökan kan göras för 3-6 månaders förstudier och projektmedel på 50 000-400 000 kr. Projekt ska ha en namngiven projektledare, disputerad och anställd vid Stockholms universitet. Medsökande kan vara anställd vid Stockholms universitet eller av landstinget/landstingsfinansierad verksamhet.

Varje förstudie ska också ha en dedikerad kontaktperson vid landstinget/landstingsfinansierad verksamhet som ska kunna vara en länk till berörda verksamheter inom landstinget, ge input på förstudiens upplägg och forskningsinriktning samt följa upp förstudien och dess resultat. Om en projektledare behöver assistans med att identifiera en kontaktperson/medsökande vid landstinget, kontakta i god tid koordinatorerna för samarbetet, senast tre veckor före sista ansökningsdatum. Det är däremot inte möjligt att garantera att landstinget kan prioritera och hitta kontaktpersoner till alla förstudieförslag.

Stockholms läns landsting bidrar med förstudiemedel som denna gång inte kräver motsvarande direkt medfinansiering från Stockholms universitets institutioner, preliminärt totalt 3 miljoner kronor. Inom samarbetet planeras för en ny utlysning av projektmedel, för ett- till tre-åriga forskningsprojekt, troligen med utlysning april till september 2018.

Om ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, men ansökningsportalen har enbart svensk text. /The application may be written in English or Swedish, but the application tools instructions are only in Swedish.

Landstingets ansökningsverktyg är ofrånkomligen anpassat till landstingets verksamheter. Forskare från universitetet får i större utsträckning använda fritextfält för att ange exempelvis hemvist och sökandes examina. Observera att ett par intyg också ska vara underskrivna och att inga kompletteringar i efterhand accepteras. Vi rekommenderar att ansökan påbörjas i god tid. Portalen och möjlig support stänger kl 18 torsdagen den 5 oktober 2017.

Beredning och besked

Beredningsprocessen beräknas vara genomförd så att besked kan ges i december 2017. Ansökningarna bereds och prioriteras utifrån både en vetenskaplig nivå och relevansen för landstinget. Beredningsgruppen består av ledamöter från landstinget och forskare från Stockholms universitet. Beslut fattas av samarbetets ledningsgrupp.

Välkommen med din ansökan!

Vidare kontakt

Charlotte Rossland, koordinator, Samverkansavdelningen, Stockholms universitet, 073-707 88 59, charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl, koordinator, Stockholms läns landsting, 070-737 35 49, elisabet.blaus-rendahl@sll.se

För frågor kring webbansökan: Forskningskansliet vid Stockholms läns landsting, Lena Olsén, 08-517 793 56, lena.olsen@karolinska.se