Medel finns tillgängliga ur följande fonder:

  • Andréefonden, för främjande av svensk och norsk fysisk-geografisk forskning;
  • Vegafonden, för främjande av geografisk forskning och forskningsresor;
  • SSAGs egna fonder och av SSAG förvaltade fonder.

Föreningen ger i första hand stöd till fältarbeten, dock inte till enskilda personers deltagande i forskarexkursioner.

Stöd ges i första hand till forskarstuderande och icke-docentkompetenta forskare som är medlemmar i sällskapet. Även masterstudenter kan erhålla stöd. Normalt ges stöd enbart till studerande eller verksamma vid institutioner i Sverige där geografisk eller antropologisk forsknings bedrivs.

Stipendierna stöder resekostnader, traktamente, fördyrade levnadskostnader, mindre dyrbar mätutrustning samt kostnader för deltagande i fältarbete för assistent och tolk.

Läs mer på SSAG:s webb