Stockholms universitet utlyser sabbatsterminer för att tillsvidareförordnade lärare, lektorer och professorer, vid universitetet ska kunna förlägga sin forskning en eller två terminer vid utländskt universitet. Rektor beslutar om fördelning av medel med utgångspunkt i områdesnämndernas prioriteringar av ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet.

Denna ansökningsomgång gäller sabbatsterminer under läsåret 2018/19. En sabbatstermin omfattar minst fem månaders vistelse vid utländskt universitet.

Läs mer i utlysningstexten nedan (PDF).