Rektor utlyser härmed högst 16 bidrag om vardera högst 100 tkr i seed money för att stimulera universitetets forskare att initiera forskningssamarbeten som leder till ansökningar hos externa forskningsfinansiärer inom området utvecklingsforskning. Samarbeten över fakultets- och områdesgränser liksom med andra organisationer är önskvärt.

Vem kan söka? Vid Stockholms universitet tillsvidareanställda lärare och forskare. Huvudsökande ska ha doktorsexamen. Utlysningen avser medel för förberedelse av forskningsansökningar under 2018.  Av den kortfattade forskningsplan som ska ingå i ansökan ska framgå hur forskningsgruppen avser att relatera sitt projekt till Agenda 2030 och Sveriges arbete med att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Frågor om utlysningen besvaras av Gunilla Allstig, forskningssekreterare, Avdelningen för forskningsstöd, gunilla.allstig@su.se

Se utlysningstexten nedan (PDF) för ytterligare information.