Läs mer om Wenner-Gren Stiftelsernas stipendier och anslag här

 

Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige

Detta syftar till att möjliggöra för utländska disputerade forskare att verka vid en svensk vetenskaplig institution.

Behöriga att söka är svenska forskare som är värd för en utländsk disputerad forskare. Den besökande postdoktorn skall ha avlagt doktorsexamen senare än fem år före ansökningstillfället och får inte ha vistats i Sverige mer än nio månader före ansökningstillfället. Ansökningar från unga forskare kommer att särskilt beaktas.

Det skattefria stipendiet är SEK 25,000 per månad och eventuellt medföljandebidrag är 2,500 per månad, under en period på tre till 12 månader. Möjlighet till 12 månaders förlängning föreligger efter ansökan vid efterföljande års ordinarie ansökningstillfälle. Stipendium kan beviljas för högst två år. Faktiska resekostnader kan ersättas förutsatt att stipendiaten inte befinner sig på plats.

Mer info om Postdokstipendier

 

Gästforskarstipendier

Dessa möjliggör chansen för utländska forskare att verka vid en svensk vetenskaplig institution.

Behöriga att söka är svenska forskare som står som värdar för gästforskarna. De besökande forskarna ska vara seniora forskare som avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället.

Stipendierna beviljas för en tid av lägst en och högst 12 månader.

Mer info om Gästforskarstipendier

 

Anslag till externa internationella symposier

Dessa är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige. Anslag ges huvudsakligen till mindre symposier och ej till internationella kongresser. Symposiet måste äga rum efter nästkommande halvårsskifte. Anslag beviljas med högst SEK 70,000 per symposium.

Läs mer om Symposieanslag

 

Sabbatsstipendier

Dessa stöder svenska senior forskare, vanligen professorer, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.

Svenska medborgare, eller utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige är behöriga att söka och skall ha avlagt doktorsexamen tidigare är fem år före ansökningstillfället.

Stipendierna beviljas för en tid av lägst tre och högst tolv månader. De är avsedda att utgöra en ersättning för de merkostnader som stipendiaterna ådrar sig genom dubbel bosättning, sjukförsäkring och skolavgifter för barn under utlandsvistelsen.

Läs mer om Sabbatsstipendier

 

Resestipendier

Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Medel ges inte för forskningsvistelser utomlands. Behörig att söka är svensk forskare som vid ansökningstillfället (sista ansökningsdag) avlagt doktorsexamen, inte fyllt 40 år och är verksam i Sverige, eller utländsk disputerad forskare som vid ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än 1 år och inte fyllt 40 år.

Mer info om Reseanslag